تاثیرتحریمهابرزندگیشماچیست?

19
05月

غربمدعیاستکهتحریمهایاقتصادیفشاریاستبردولتمردانایرانتاآنهاراوادارکندبرسرپروندههستهایخودبهطورجدیپایمیزمذاکرهبنشینندوپاسخشکوشبهههایجامعهیبینالمللیرادربارهصحتادعایصلحآمیزبودنفعالیتهستهایخودبدهند

更多信息? حکومتایرانیامردمآنرا? هزینهیتحریمهابردوشچهکسانیاستوشماچهکسانیرابابتفشارهایاقتصادیسرزنشمیکنید?

更多信息,请点击此处。 زندگیشماچگونهتحتتاتیراینفشارهاقرارگرفتهاست? آیاباکمبودداروییمواجهاید? دانشگاهیانباچهمشکلاتیدستوپنجهنرممیکنند?

发布消息:

[email protected]
Twitter:

تعدادیازواکنشهادرتوییتر:

و:

و:

و: